Parqet Inovative janë stimuluesit e rinj të Zhvillimit Ekonomik

Parqet e Biznesit po largohen nga mjedisi tradicional drejt një mjedisi më sipërmarrës, ku bizneset e vendosura në këtë faqe ndërveprojnë, mbështesin dhe tregtojnë me njëri -tjetrin. Kjo është pikërisht ajo që ofron Parku i Inovacionit dhe Trajnimit (ITP) Prizren – sinergji mes sektorit privat, institucioneve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe aktiviteteve novatore. ITP Prizren përpiqet të jetë një pikë fokale në rajonin e Ballkanit për inovacionin, biznesin, si dhe zhvillimin e aftësive, dhe një burim idesh inovative dhe të suksesshme. Parku aktualisht po zhvillohet në një element ndryshues dhe nxitës për ICT, industritë agro-ushqimore dhe kreative duke krijuar dhe menaxhuar një mjedis të favorshëm biznesi.

Në dy vitet e fundit, ekonomia e Kosovës ishte nën presion të vazhdueshëm nga pandemia COVID-19, por kjo nuk është pengesa e vetme që duhet adresuar. Duke pasur një shkallë të ulët të papunësisë dhe popullsi joaktive, punë të ulëta joformale, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë, përmirësimet e infrastrukturës, investimet më të larta të kapitalit njerëzor dhe një mjedis më të mirë rregullator për bizneset janë disa nga qëllimet ekonomike për Kosovën. Sepse zhvillimi shpesh kufizohet në si infrastruktura dhe burimet njerëzore, ITP Prizren është një katalizator ideal për zhvillimin ekonomik të Kosovës që me një infrastrukturë moderne, trajnime profesionale dhe në punë që nxisin dhe tërheqin biznese të të gjitha shkallëve dhe madhësive. Këto dhe shërbime të tjera të ofruara në ITP Prizren përmirësojnë ekuilibrin punë-jetë të njerëzve që punojnë në park, duke bërë hapësirën më atraktive dhe duke rritur potencialin për bashkëpunim formal midis akademisë dhe industrisë. 

Në Kosovë, bizneset e vogla dhe bizneset e reja po përpiqen të sigurojnë që produktet dhe/ose shërbimet që ato ofrojnë plotësojnë nevojat specifike të industrisë dhe standardet globale. Prandaj, roli i ITP Prizren, parku i menaxhuar nga gjermanët, bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për bizneset, bizneset e reja dhe ofruesit e trajnimit që kërkojnë një rritje të produktivitetit përmes futjes së logjistikës efikase dhe zgjidhjeve të zinxhirit të furnizimit.

Për më tepër, rrjedha aktuale e IHD -ve në Kosovë është e pamjaftueshme për të arritur rritjen e dëshiruar ekonomike. Shumica e investimeve që vijnë nga diaspora janë të orientuara drejt shërbimeve financiare, ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme, dhe shumë pak drejt sektorëve të prodhimit. Hulumtimi i fundit tregon se sektorët e TIK -ut, ushqimit dhe energjisë po rriten dhe ka të ngjarë të tërheqin IHD të rinj. Prandaj, ITP Prizren synon të tërheqë investimet e diasporës në ato zona, të cilat në këmbim do të rrisin punësimin dhe produktivitetin dhe do të krijojnë një lidhje më të qëndrueshme me zinxhirët globalë të vlerës.

Një klimë e favorshme biznesi është themelore për prosperitetin ekonomik të Kosovës; megjithatë, gratë përballen me vështirësi të shumta në hapjen dhe zhvillimin e bizneseve të tyre. Edhe pse gratë përfaqësojnë pothuajse gjysmën e popullsisë, ato zotërojnë vetëm 13 përqind të të gjitha bizneseve, kryesisht mikro apo të vogla, në Kosovë. Për të përmbushur potencialin e grave për të krijuar vende pune përmes biznesit të tyre dhe për të rritur rritjen ekonomike, gratë sipërmarrëse në Kosovë duhet të mbështesin politikat themelore dhe kufizimet rregullatore që lidhen me pjesën e grave në tokën industriale, aftësitë dhe qasjen në kredi.

ITP Prizren njëkohësisht është duke krijuar një ekosistem biznesi mbështetës ndaj grave, nëpërmjet projektit të “Promovimit të Grave përmes Transformimit Digjital” që synon të mbështesë gratë gjatë zhvillimit biznesor nga format tradicionale në ato digjitale. Ky projekt do të zhvillojë mundësitë e tyre për sukses përmes: inicativave digjitale gjithëpërfshirëse dhe specifike, si dhe nga trajnime dhe bashkëpunimeve për vazhdim të bizneseve. Në total, 125 gra ishin pjesë e trajnimit 5 ditor që shtjelloj tema mbi këndvështrimin digjital, të përzgjedhura krahas nevojave të sektorit privat.

Bizneset e ITP-së kanë mundësinë e të bërit shembuj dhe kontribues të komunitetit, ekonomisë dhe ambientit. Për sa i përket komunitetit, parku i inovacionit dhe trajnimit mundëson hapësira për punësim dhe mbajtje biznesi duke ulur kostot zhvillimore. Për më tepër, vepron si stimulues ekonomik për investime në sektorët e shitjes me pakicë dhe amvisëri. Në komponentën e ambientit, ITP i referohet principeve të mjedisit, energjisë, dhe përbërjes së mbetjeve duke synuar ruajtjen e rethanave mjedisore. Së fundi, për sa i përket ekonomisë, ITP ka zhvilluar shërbime që ndihmojnë në arritjen e objektivave ekonomike të Kosovës përmes një natyre biznesi të qëndrueshme, produktive dhe me rritje të shpejtë.

Vizioni i ITP Prizren bashkëdyzohet me objektivat e vendosura nga plani strategjik i zhvillimit kombëtar në Kosovë, që ka për qëllim të: nxit punësimin, zhvilloj infrastrukturën, krijoj ambiente të sigurta për biznese, dhe promovojë investimet e huaja direkte (FDI) përmes bashkëpunimit me diasporën. Parku është dizajnuar që të nxis inovacione për zhvillimin e njohurive dhe rris produktivitetin e punës. ITP ofron një numër burimesh të përbashkëta, të tilla si inkubatorë, hapësira bashkëpunimi, programe të qendrave dixhitale, furnizim me energji të pandërprerë, zyra menaxhimi, ndër të tjera. Të gjithë këta faktorë mund të jenë një avantazh për të promovuar aktivitetin eksportues dhe për të krijuar një qëndrim të caktuar dhe konkurrues për komunitetin e diasporës dhe investitorët e tjerë të huaj.